Nazwa usługi: Finansowe wspieranie rozwoju sportu w Tarnowskich Górach
   
Kogo dotyczy: Dotację celową z budżetu miasta Tarnowskie Góry mogą otrzymać kluby sportowe, które prowadzą działalność sportową na terenie Tarnowskich Gór oraz nie działają w celu osiągnięcia zysku, a ponadto które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
Inne
Uchwała Nr X/126/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie finansowego wspierania rozwoju sportu w Tarnowskich Górach oraz określenia warunków i trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
Inne
Zarządzenie Nr 144/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.08.2011 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia wzoru wniosku o udzielenie wsparcia finansowego dla rozwoju sportu w Tarnowskich Górach;
Inne
Zarządzenie Nr 146/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.08.2011 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia wzoru sprawozdania z wykorzystania dotacji na wsparcie finansowe dla rozwoju sportu w Tarnowskich Górach;
Inne
Postanowienie Nr 1598/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 04.10.2012 r. w sprawie ustalenia zasad oceniania i punktowania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla rozwoju sportu w Tarnowskich Górach, składanych na podstawie ustawy o sporcie;
Inne
Polecenie Nr 14/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.09.2011r. w sprawie wprowadzenia dla klubów sportowych zasad wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia finansowego dla rozwoju sportu w Tarnowskich Górach, składanego na podstawie ustawy o sporcie;
Inne
Zarządzenie Nr …….. Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia ……….. w sprawie przyznania wsparcia finansowego dla rozwoju sportu w ..... roku, udzielonego w postaci dotacji celowych tarnogórskim klubom sportowym [sporządzane każdorazowo w danym roku budżetowym].
   
Wymagane dokumenty:
     
  Opłaty:
     
  Czas załatwienia sprawy: Po rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta wniosków (ofert) o udzielenie wsparcia finansowego dla rozwoju sportu w Tarnowskich Górach, z uwzględnieniem działań i kryteriów określonych w Uchwale oraz po podjęciu decyzji przez Burmistrza Miasta o udzieleniu wsparcia finansowego poszczególnym klubom sportowym a tym samym o wysokości przyznanej dotacji celowej.
     
  Tryb odwoławczy: bez możliwości odwołania
     
  Wybór podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1157