Nazwa usługi: Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym
   
Kogo dotyczy: -Osoba, która czasowo utraciła kontrolę nad dowodem osobistym zawierającym warstwę elektroniczną zgłasza zawieszenie certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym.
-Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego:
*osobiście na formularzu zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej czynności,
*w formie elektronicznej kierując zgłoszenie do organu gminy. W przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika, pełnomocnictwo należy przesłać w formie elektronicznej do właściwego urzędu gminy,
*za pośrednictwem usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji www.obywatel.gov.pl
-W imieniu osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz. U. z 2020 r. poz. 31)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400)
   
Wymagane dokumenty:
  • Formularz zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.
   
Opłaty: Nie pobiera się.
   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie.
   
Tryb odwoławczy: Nie występuje.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 241