Nazwa usługi: Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
   
Kogo dotyczy: -podmioty uprawnione ustawowo,
-inne podmioty po wykazaniu interesu prawnego lub faktycznego, które mogą działać przez Pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1604)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. (Dz. U. z 2016 r. poz. 319)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 876)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)
   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony wniosek o udostępnienie danych - wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych lub wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
  • Dowód dokonania opłaty (jeżeli podmiot wnioskujący jest zobowiązany do jej uiszczenia).
  • Dokument pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty skarbowej za jego złożenie (jeżeli wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika).
  • Dokument potwierdzający interes prawny (jeżeli podstawą udostępnienia jest posiadane uprawnienie).
  • Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.). W przypadku roszczeń przedawnionych – dokumenty potwierdzające przerwanie biegu przedawnienia.
   
Opłaty: - Opłatę o udostępnienie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie: jednostkowym - ustala się w wysokości 31 zł za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby;
- Opłatę za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ustala się w wysokości 31 zł za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym.
- W przypadku udostępnienia danych na wniosek złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej płatna w kasie organu udostępniającego dane lub na jego rachunek bankowy: nr konta: 26 1090 1825 0000 0001 4381 6479.
-W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa). Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
   
Czas załatwienia sprawy: W ciągu miesiąca, gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w ciągu dwóch miesięcy, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana.
   
Tryb odwoławczy: -Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
-W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
-Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 232