Nazwa usługi: Decyzja w sprawie: umorzenia, odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami (dotyczy osób fizycznych będących podatnikami podatku leśnego)
   
Kogo dotyczy: dotyczy osób fizycznych będących podatnikami podatku leśnego
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)
- Art. 67a
   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym
  • Wymagane załączniki: zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy, odcinek renty lub emerytury (dotyczy również małżonka) oświadczenie majątkowe zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkania inne uzasadniające złożony wniosek (np. rachunki za lekarstwa)
   
Opłaty:
   
Czas załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1043