Nazwa usługi: Informacje o zwolnieniach i ulgach w podatku od nieruchomości, (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej)
   
Kogo dotyczy: dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)
Ustawa
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)
   
Wymagane dokumenty:
  • - deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości" wraz z danymi o zwolnieniach Wymagane załączniki: uzasadnienie przyczyn złożenia korekty deklaracji Dokumenty do wglądu: akty notarialne, odpisy ksiąg wieczystych, wypisy z ewidencji gruntów
   
Opłaty:
   
Czas załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1364