Nazwa usługi: Zwrot opłaty skarbowej
   
Kogo dotyczy: Obywatele, którzy uiścili opłatę skarbową za czynność urzędową, która nie została dokonana
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330)
Ustawa
o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)
Ustawa
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o zwrot opłaty skarbowej z załączonym dowodem wpłaty.
   
Opłaty: Złożenie wniosku o zwrot dokonanej wpłaty wraz z załącznikami jest wolne od opłat.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
- przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
   
Czas załatwienia sprawy: Termin załatwienia sprawy to 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku lub 2 miesiące w szczególnie skomplikowanej sprawie.

Załatwienie sprawy może się wydłużyć, gdyż organ podatkowy wzywa organ, do którego wniesiono wniosek o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) do potwierdzenia nie dokonania czynności urzędowej, nie wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na podstawie przedmiotowej wpłaty lub dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) niepodlegającej opłacie skarbowej lub zwolnionej z opłaty skarbowej.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 118