Nazwa usługi: Deklaracje i korekty deklaracji: podatku rolnego (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej)
   
Kogo dotyczy: dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256)
Ustawa
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)
   
Wymagane dokumenty:
  • deklaracje w sprawie podatku rolnego" wraz z danymi o zwolnieniach Wymagane załączniki: uzasadnienie przyczyn złożenia korekty deklaracji Dokumenty do wglądu: akty notarialne, odpisy ksiąg wieczystych, wypisy z ewidencji gruntów
   
Opłaty:
   
Czas załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1275