Nazwa usługi: Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości (dotyczy osób fizycznych)
   
Kogo dotyczy: dotyczy osób fizycznych
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)
Ustawa
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)
   
Wymagane dokumenty:
  • informacja w sprawie podatku od nieruchomości" wraz z danymi o zwolnieniach Wymagane załączniki: - brak Dokumenty do wglądu: akty notarialne, odpisy ksiąg wieczystych, wypisy z ewidencji gruntów
   
Opłaty:
   
Czas załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1200