Nazwa usługi: Oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka.
   
Kogo dotyczy: dziecka
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 25 lutego 1964r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.)
- Art. 73-78
Ustawa
ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)
- Art. 63-66
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek i dowody osobiste matki oraz ojca dziecka
  • W przypadku uznania dziecka poczętego, lecz nieurodzonego dodatkowo do wglądu karta ciąży lub zaświadczenie potwierdzające ciążę, wystawione przez lekarza.
   
Opłaty: Brak.
   
Czas załatwienia sprawy: Cały rok.
   
Tryb odwoławczy: Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie siedmiu dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.
Mężczyzna, który uznał ojcostwo /dotyczy rownież matki dziecka, która potwierdziła ojcostwo/, może wytoczyć powództwo o ustaleniu bezskuteczności uznania w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. W razie uznania ojcostwa przed urodzeniem się dziecka już poczętego bieg tego terminu nie może rozpocząć się przed urodzeniem się dziecka. Powództwo takie nie może być wytoczone przez matkę dziecka lub ojca dziecka, po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. Natomiast dziecko może żądać ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa, jeżeli uznający mężczyzna nie jest jego ojcem. Żądanie to może być złożone przez dziecko po dojściu do pełnoletności, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od jej osiągnięcia.
Żądanie uznania bezskuteczności uznania ojcostwa składa się do sądu opiekuńczego.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 512