Nazwa usługi: Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego.
   
Kogo dotyczy: wnioskodawcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224)
- Art. 34
   
Wymagane dokumenty:
  • 1. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego właściwego do sporządzenia aktu odtworzonego w zaginionej lub zniszczonej księdze, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie księgi lub (w przypadku aktów z terenów, które na mocy polsko- radzieckiej umowy pozostały w granicach byłego ZSRR, zaświadczenie należy uzyskać z Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy lub z Urzędu Stanu Cywilnego Łódź Śródmieście, a także o braku odpisów tych ksiąg), 2. Oświadczenie wnioskodawcy, że uprzednio nie występował o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, 3. Dokumenty pośrednie: - świadectwa szkolne, legitymacje ubezpieczeniowe, dokumenty tożsamości, wypisy z ksiąg wieczystych, odpisy innych aktów stanu cywilnego dotyczących osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie, - protokoły z przesłuchania stron i świadków na okoliczność zaistnienia zdarzenia.
   
Opłaty: Wydanie decyzji administracyjnej: opłata skarbowa - 39 zł - wpłaty opłaty skarbowej gotówką dokonuje się w Kasie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Rynek 4, w punkcie przyjmowania wpłat w Urzędzie Miejskim przy ul. Sienkiewicza 2, pok. Nr 10 albo na rachunek Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach Nr 31 1090 1825 0000 0001 4381 6486.
   
Czas załatwienia sprawy: W terminie do 1 miesiąca od złożenia wniosku o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego, w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1548