Nazwa usługi: Odtworzenie treści aktu sporządzonego za granicą.
   
Kogo dotyczy: wnioskodawcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224)
- Art. 35
   
Wymagane dokumenty:
  • 1. Wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu stanu cywilnego, 2. Zagraniczny akt stanu cywilnego, 3. Urzędowe tłumaczenie aktu stanu cywilnego na język polski, 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 39 zł. 5. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Zwolnienie z opłaty skarbowej dotyczy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
   
Opłaty: Wydanie decyzji administracyjnej: opłata skarbowa - 39zł - wpłaty opłaty skarbowej gotówką dokonuje się w Kasie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Rynek 4, w punkcie przyjmowania wpłat w Urzędzie Miejskim przy ul. Sienkiewicza 2, pok. Nr 10 albo na rachunek Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach Nr 31 1090 1825 0000 0001 4381 6486.
   
Czas załatwienia sprawy: W terminie do 1 miesiąca od złożenia wniosku o odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1102