Nazwa usługi: Nadanie odznaki państwowej – Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
   
Miejsce załatwienia sprawy:


 Henryka Sienkiewicza 2/
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 39 33 753
fax. 32 39 33 602
Urząd Miejski Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich ul. Sienkiewicza 2, pok. 23 (parter)

   
Wymagane dokumenty:
  • dowody osobiste obojga jubilatów
   
Sposób załatwienia sprawy:  Ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960r. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim i są obywatelami polskimi.Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.Odznakę Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogą wręczać: marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Sposób dostarczenia dokumentów:
Aby zainicjować procedurę nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, należy w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zameldowania jubilatów złożyć wniosek o nadanie medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
   
Opłaty:

Brak

Terminy przyjęć interesantów 
Czas załatwienia sprawy: Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi wojewodowie nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.
Odznakę nadanego orderu lub odznaczenia wraz z legitymacją wręcza się osobie odznaczonej w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o jego nadaniu.
   
Tryb odwoławczy: Brak.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138)
Inne
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. Nr 277, poz. 2743 z późn.zm.)

   
Inne informacje: Informacja RODO w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie odznaczenia medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO) Dz.U.UE/L/2016.119.1, informujemy, że 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, adres: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry, kontakt mailowy: sekretariat@tarnowskiegory.pl, usc@um.tgory.pl ; kontakt telefoniczny: 32/3933610 32/3933741 2. Inspektor Ochrony Danych pracuje w budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2, pokój 10, kontakt mailowy : iod@um.tgory.pl , kontakt telefoniczny: 32/3933756 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zainicjowania procedury wystąpienia przez Wojewodę do Prezydenta RP z wnioskiem o nadanie medalu „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz w celu wykonania zadania jakim jest wręczenie w imieniu Prezydenta RP medalu „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przez Burmistrza Miasta, zgodnie z art. 30 i 33 ustawy o orderach i odznaczeniach. Dane osobowe pozyskiwane są wyłącznie od osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim i za ich indywidualną zgodą, zgłaszających ten fakt osobiście organowi samorządowemu. Dane są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 października 1992r. O orderach i odznaczeniach (tj Dz. U. z 2018 r. poz. 400), oraz Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów lub odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277 poz. 2743 z późn. zm). 4. Dane Pani/Pana, jako osoby w stosunku do której przeprowadza się postępowanie w sprawie odznaczenia medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przekazywane są do Wojewody jako organu uprawnionego do wystąpienia do Prezydenta RP z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia. Wojewoda może wystąpić do Prezydenta RP z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek mu podległych, organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych. Dane są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 października 1992 r. O orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 400), oraz Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów lub odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Z 2004 r. Nr 277 poz. 2743 z późn. zm). 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną A przez okres 100 lat. 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie. 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 10. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania. Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną zawartą na karcie usług w dziale "Inne Informacje"
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: wniosek powyżej 50 lat.PDF
wniosek 50 lat.PDF
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: