Lista spraw

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

ustalenie danych,  - uzyskanie zgody na udostępnienie danych, w sytuacjach, gdy przepis tego wymaga,  - zwolnienie z opłat za udostępnienie danych dotyczy wyłącznie: organów prokuratury, Policji, Komendanta Głównej Straży Granicznej, Szefa Służby Wywiad...

Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców.

- ustalenie danych,  

- uzyskanie zgody na udostępnienie danych, w sytuacjach, gdy przepis tego wymaga,  

- zwolnienie z opłat za udostępnienie danych dotyczy wyłącznie: organów administracji publicznej, sądów, prokuratur, Policji, Straży Granicznej, ...

Udostępnienie rejestru wyborców

- złożenie wniosku o udostępnienie rejestru wyborców
- udostępnienie rejestru wyborców

Uznanie za żołnierza samotnego

za żołnierza samotnego może być uznana osoba nie będąca w związku małżeńskim, prowadząca odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmująca lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowana na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowią...

Uznawanie osób, którym doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Decyzję wydaje wójt lub burmistrz (prezydent) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w dniu doręczenia poborowemu karty powołania do zasadniczej służby wojskowej,  a w stosunku do...

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Wymagane załączniki:
1. opinie właściwych miejscowo komendantów powiatowych (miejskich) Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz  kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (po...

Wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą.

Art. 73.1. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainetersowanej.

Wpis do stałego rejestru wyborców obywateli RP

Wpis do stałego rejestru wyborców obywateli RP

Wpis obywateli Unii Europejskiej do rejestru wyborców

Wpis obywateli Unii Europejskiej do rejestru wyborców

Wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych lub kserokopii dokumentu

Wymagane załączniki:
nie są wymagane

Dokumenty do wglądu:
dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

wyników