Lista spraw

Zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.

  Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego może być zawarte poza lokalem urzędu stanu cywilnego w dwóch przypadkach na wniosek osoby/osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.
1.jeżeli jeden z przyszłych małżonków jest w stanie zagrożenia życ...

Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej

Wymagane dokumenty:
Zawiadomienie o organizowaniu imprezy artystycznej lub rozrywkowej.

Wymagane załączniki:
1. Pisemne zawiadomienie o zorganizowaniu imprezy artystycznej lub rozrywkowej.
2. Zaświadczenie (o ile organ samorządu terytorialnego – Burmis...

Zawiadomienie o odnalezieniu własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony albo o odnalezieniu cudzego dowodu osobistego

- Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej, który niezwłoczn...

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym (postępowanie zwykłe, postępowanie uproszczone)

Postępowanie zwykłe:Zawiadomienie (wraz z załącznikami) o zgromadzeniu publicznym musi zawierać dane określone w art. 10 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, dołączone do niniejszego opracowania.W przypadku, gdy zgromadzenie powoduje u...

Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym

-Zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 14 dni w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podlegają zamieszczone certyfikaty, licząc od dnia dokonania zgłoszenia. Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów, certyfikaty te or...

Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy przez cudzoziemca i wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy przez cudzoziemca.

 przyjęcie zgłoszenia pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy, w oparciu o ustne zgłoszenie,     za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią...

Zgłoszenie pobytu stałego przez cudzoziemców oraz przez cudzoziemców - obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin.

przyjęcie zgłoszenia pobytu stałego w oparciu o przedłożone dokumenty,     za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę,     z...

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

przyjęcie zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego w oparciu o przedłożone dokumenty,   przyjęcie zgłoszenia wymeldowania się z miejsca pobytu stałego składanego w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych...

Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 - za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę,

- zameldowania się w miejscu pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy można...

Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące cudzoziemca - obywatela państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

przyjęcie zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące w oparciu o przedłożone dokumenty,     za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca n...

wyników