Lista spraw

Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o przesunięcie terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tarnowskie Góry

Wymagane załączniki:
- dla osób fizycznych oświadczenie o stanie majątkowym (formularz- załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 145/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11 sierpnia 2011r. i inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną- dla...

Wnioskowanie o zamianę mieszkania

Wnioskowanie o zamianę mieszkania

Wydawanie wniosków o najem mieszkania w mieszkaniowym zasobie gminy – zasady przydziału lokali mieszkalnych

Wydawanie wniosków o najem mieszkania w mieszkaniowym zasobie gminy – zasady przydziału lokali mieszkalnych

Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej działki

Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej działki

Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku

Zaświadczenie o objęciu działki obszarem rewitalizacji

Zaświadczenie o objęciu działki obszarem rewitalizacji

Zaświadczenie o ustaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej działki

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

wyników