Najpopularniejsze usługi

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

Wydawanie wniosków o najem mieszkania w mieszkaniowym zasobie gminy – zasady przydziału lokali mieszkalnych

Wydawanie wniosków o najem mieszkania w mieszkaniowym zasobie gminy – zasady przydziału lokali mieszkalnych

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wszelkie informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi znajdują się pod adresem strony internetowej www.odpady.tarnowskiegory.pl

Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości (dotyczy osób fizycznych)

Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości (dotyczy osób fizycznych)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia i wydawana jest dla planowanych przedsięwzięć.

Informacje o zwolnieniach i ulgach w podatku od nieruchomości, (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej)

Informacje o zwolnieniach i ulgach w podatku od nieruchomości, (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej)

Deklaracja i załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

Deklaracja i załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

Decyzja w sprawie: umorzenia, odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami (dotyczy osób fizycznych będących podatnikami podatku rolnego)

Decyzja w sprawie: umorzenia, odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami (dotyczy osób fizycznych będących podatnikami podatku rolnego)

Podział nieruchomości

Wymagane dokumenty:wniosek dotyczący przeprowadzenia podziału nieruchomości
Wymagane załączniki:
I etap – dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (orginał odpisu księgi wieczystej lub oświadczenie właściciela nieruchomości- załącznik nr 1)...

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Zezwolenie wydawane jest na wniosek posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela nieruchomości lub na wniosek właściciele urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego - jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. 

Ze...

wyników