Najpopularniejsze usługi

Zaświadczenie o zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz powierzchni użytków rolnych

Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez Burmistrza Miasta.
Dowodem potwierdzającym łączną powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym nie większą niż...

Przyjmowanie przez Burmistrza Miasta i Zastępców Burmistrza interwencji, petycji, skarg lub wniosków mieszkańców

brak

Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej działki

Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej działki

Finansowe wspieranie rozwoju sportu w Tarnowskich Górach

Złożone wnioski (oferty) o udzielenie wsparcia finansowego dla rozwoju sportu w Tarnowskich Górachsprawdza pod kątem formalno-prawnym i merytorycznym Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki (Referat Sportu); ponadto dokonuje wstępnej weryfikacji ich treści...

Wyróżnienie i nagroda Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w dziedzinie sportu

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może przyznawać wyróżnienia i nagrody zawodnikom, trenerom i działaczom, będącym mieszkańcami miasta Tarnowskie Góry, zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych przez zawodników, którzy: uprawiają dyscypliny spor...

Zapewnienie dowożenia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i nauki.

Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci niepełnosprawnych. Zasady składania wniosku w sprawie dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola lub ośrodka:1.Prawo do wystąpienia z wnioskiem w sprawie dowozu ucznia/wychowanka ...

Zgoda właściciela nieruchomości na wycinkę drzew lub krzewów

Zgoda dotyczy posiadaczy gruntów stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry albo będących w wieczystym użytkowaniu Gminy Tarnowskie Góry. Stanowi ona załącznik do wniosku o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów w Starostwie Powiatowym w Tar...

Przyjmowanie interwencji mieszkańców przez Przewodniczącego Rady Miejskiej

Licencja na przewóz osób taksówką osobową.

wyników