Najpopularniejsze usługi

Dzierżawa nieruchomości

Dzierżawa nieruchomości

Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej działki

Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej działki

Stypendium Sportowe Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik który łącznie spełnia następujące warunki :1)   jest mieszkańcem miasta Tarnowskie Góry,2)   posiada aktualną licencję lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych,3)   uprawia sport na innej...

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz powierzchni użytków rolnych

Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez Burmistrza Miasta.
Dowodem potwierdzającym łączną powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym nie większą niż...

Przyjmowanie przez Burmistrza Miasta i Zastępców Burmistrza interwencji, petycji, skarg lub wniosków mieszkańców

brak

Finansowe wspieranie rozwoju sportu w Tarnowskich Górach

Złożone wnioski (oferty) o udzielenie wsparcia finansowego dla rozwoju sportu w Tarnowskich Górachsprawdza pod kątem formalno-prawnym i merytorycznym Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki (Referat Sportu); ponadto dokonuje wstępnej weryfikacji ich treści...

Wyróżnienie i nagroda Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w dziedzinie sportu

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może przyznawać wyróżnienia i nagrody zawodnikom, trenerom i działaczom, będącym mieszkańcami miasta Tarnowskie Góry, zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych przez zawodników, którzy: uprawiają dyscypliny spor...

Duplikaty i odpisy świadectw

Zapewnienie dowożenia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i nauki.

Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci niepełnosprawnych. Zasady składania wniosku w sprawie dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola lub ośrodka:1.Prawo do wystąpienia z wnioskiem w sprawie dowozu ucznia/wychowanka ...

wyników