Najpopularniejsze usługi

Informacje o zwolnieniach i ulgach podatku leśnego (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej)

Wymagane dokumenty:
- deklaracje w sprawie podatku leśnego" wraz z danymi o zwolnieniach

Dokumenty do wglądu:
akty notarialne, odpisy ksiąg wieczystych, wypisy z ewidencji gruntów

Opłaty:
- brak

Dzierżawa nieruchomości

Dzierżawa nieruchomości

Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wpis do ewidencji szkół/placówek niepublicznych

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:1. Oznaczenie osoby, która będzie prowadzić szkołę lub placówką, jej miejsce zamieszkania lub siedzibę.
2. Określenie odpowiednio typu i rodzaju placówki oraz datę rozpoczęcia jej funkcjonowania.
3. Wskazanie mie...

Stypendium Sportowe Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik który łącznie spełnia następujące warunki :1)   jest mieszkańcem miasta Tarnowskie Góry,2)   posiada aktualną licencję lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych,3)   uprawia sport na innej...

Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej działki

Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej działki

Wyróżnienie i nagroda Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w dziedzinie sportu

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może przyznawać wyróżnienia i nagrody zawodnikom, trenerom i działaczom, będącym mieszkańcami miasta Tarnowskie Góry, zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych przez zawodników, którzy: uprawiają dyscypliny spor...

Przyjmowanie przez Burmistrza Miasta i Zastępców Burmistrza interwencji, petycji, skarg lub wniosków mieszkańców

brak

Finansowe wspieranie rozwoju sportu w Tarnowskich Górach

Złożone wnioski (oferty) o udzielenie wsparcia finansowego dla rozwoju sportu w Tarnowskich Górach sprawdza pod kątem formalno-prawnym i merytorycznym Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia (Referat Sportu i Zdrowia); ponadto dokonuje wstępnej weryfikacji i...

Deklaracje i korekty deklaracji: podatku od nieruchomości (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej)

Deklaracje i korekty deklaracji: podatku od nieruchomości (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej)

wyników