Najpopularniejsze usługi

Zameldowanie osoby na pobyt stały lub na pobyt czasowy decyzją administracyjną

przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego  według zasad kodeksu postępowania administracyjnego, mającego ustalić spełnienie przesłanek  do zameldowania.

Zgłoszenie oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia (Burmistrz Miasta) w terminie 30 dni od  dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciw...

Zameldowanie na pobyt czasowy obywatela RP

przyjęcie zgłoszenia pobytu czasowego w oparciu o przedłożone dokumenty, za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiek...

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

przyjęcie zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego w oparciu o przedłożone dokumenty, przyjęcie zgłoszenia wymeldowania się z miejsca pobytu stałego składanego w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych d...

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Oświadczenie o nazwisku dziecka zlożone w trybie art. 90.1 K.R.O.

Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka lub ojciec zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem...

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Rynek 4, parter, pok. nr 3 lub w punkcie Kancelarii Ogólnej prz...

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Organ administracji udostępnia informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w jego posiadaniu lub dla niego przeznaczone.

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Decyzja w sprawie umorzenia zaległości podatkowej - dla przedsiębiorców