Najpopularniejsze usługi

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Zgłoszenie dotyczy drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Konieczność zgłoszenia dotyczy zamiaru usunięcia drzew, których obwód pnia mierzony n...

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

przyjęcie zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego w oparciu o przedłożone dokumenty,   przyjęcie zgłoszenia wymeldowania się z miejsca pobytu stałego składanego w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych...

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Rynek 4, parter, pok. nr 3 lub w punkcie Kancelarii Ogólnej prz...

Zameldowanie na pobyt czasowy obywatela RP

przyjęcie zgłoszenia pobytu czasowego w oparciu o przedłożone dokumenty,     za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, o...

Zapisy do żłobka / przedszkola / szkoły (podstawowej, liceum)

Oświadczenie o nazwisku dziecka zlożone w trybie art. 90.1 K.R.O.

Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka lub ojciec zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem...

Wniosek o przesunięcie terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tarnowskie Góry

Wymagane załączniki:
- dla osób fizycznych oświadczenie o stanie majątkowym (formularz- załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 145/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11 sierpnia 2011r. i inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną- dla...

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Opiniowanie planu ruchu zakładu górniczego

Po złożeniu wniosku oraz planu ruchu wydawana jest opinia w formie postanowienia.
Plan ruchu zakładu górniczego zatwierdza właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji, po uzyskaniu opinii Burmistrza Miasta.