Nazwa usługi: Stypendium szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym
   
Miejsce załatwienia sprawy:


 Rynek 4/
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 39 33 600
fax. 32 39 33 602
Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach (Referat Placówek Oświatowych ) ul. Sienkiewicza 2, pok. Nr 70 tel. 32 39-33-644 od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu - pobieranie, składanie wniosków o przyznawanie stypendium szkolnego; merytorycznie opracowywanie, rozliczanie, wydawanie decyzji administracyjnych. Placówki oświatowe podległe gminie Tarnowskie Góry (szkoły podstawowe): - pobieranie i składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego oraz pomoc wnioskodawcom w zakresie wypełniania niezbędnych dokumentów potrzebnych do uzyskania świadczenia, sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym.

   
Wymagane dokumenty:
     
  Sposób załatwienia sprawy:
     
  Opłaty:  Terminy przyjęć interesantów 
  Czas załatwienia sprawy: Wynika z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
     
  Tryb odwoławczy: Od decyzji administracyjnej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
     
  Podstawa prawna: Ustawa
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)
  Ustawa
  Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230)
  Ustawa
  Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.)
  - Art. 8 ust. 3-13
  Ustawa
  Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390)
  - Art. 6 ust. 2 pkt 2
  Ustawa
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r, - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
  Rozporządzenie
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 554)
  Rozporządzenie
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokość świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481)
  Rozporządzenie
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296)
  Inne
  Uchwała Nr XLV/480/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowskie Góry.
  Inne
  Uchwała Nr XV/208/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/480/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnowskie Góry.
     
  Inne informacje: Wnioski składają: 1. rodzice lub prawni opiekunowie niepełnoletniego ucznia, 2. pełnoletni uczeń, 3. dyrektor: szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego obowiązku nauki. 4. stypendium może zostać przyznane również z urzędu. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć: - oświadczenie, zaświadczenie o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta inwalidzka lub rodzinna) przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W przypadku osób bezrobotnych: zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych (w przypadku jego otrzymywania) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Osoby nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy - pisemne oświadczenie o nie wykonywaniu zatrudnienia. - informacja o wysokości otrzymywanych alimentów: wyrok sądu lub ugoda zawarta przed sądem powszechnym. w przypadku braku wyroku w sprawie przyznania alimentów - pisemne oświadczenie stron o przekazaniu i otrzymaniu (lub nie) alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, w przypadku alimentów zasądzonych lecz nie otrzymywanych - aktualne (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) zaświadczenie od komornika o braku możliwości ich wyegzekwowania. - potwierdzenie otrzymywania dodatku mieszkaniowego, - potwierdzenie dochodów netto z prowadzenia działalności gospodarczej, a w przypadku zawieszenia ww. działalności załączyć dokument potwierdzający ten fakt. - pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
     
  Formularz elektroniczny:
     
  Formularze tradycyjne: 1_Wniosek_Stypendium_Szkolne.doc
  2_Uzupelnienie_czesci_II_wniosku_o_stypendium_szkolne.doc
  3_Oswiadczenia_o_alimentach.doc
  4_Oswiadczenie_o_braku_dochodu.doc
  5_Oswiadczenie_o_korzystaniu_pomocy_z_MOPS.doc
  6_Oswiadczenie_o_Ryczalcie.doc
  7_Oswiadczenie_o_zarobkach.doc
  8_Upowaznienie.doc
  9_Katalog_wydatkow_kwalifikowanych_-_stypendium_szkolne.doc
     
  Dokumenty dodatkowe:
     
  Usługi powiązane: