Lista spraw

Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka

Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w jego akcie urodzenia.Zmia...

Przyjęcie zawiadomienia o utracie dowodu osobistego lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać:
- w formie pisemnej na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – do pisemnego zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty,
- w formie doku...

Rejestracja małżeństwa - zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC

art.1.1  Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.

Rejestracja małżeństwa - zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym ze skutkami cywilnymi

 Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo przed duchownym kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłyc...

Rejestracja urodzeń

Akt urodzenia sporządza się w dniu zgłoszenia urodzenia dziecka. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, nie sporządza się aktu zgonu, ale akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.Akt urodzenia sporządza się na podstawie karty urodzenia ...

Rejestracja w Urzędzie Stanu Cywilnego

Rejestracja zgonów

Karta zgonu wystawiona przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie. W innym przypadku przez lekarza dokonującego oględzin lub przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę, przy czym koszty oględzin i wystawionego ś...

Rejestracja na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej

osoby podlegające rejestracji, w przypadku wprowadzenia obowiązku osobistego stawiennictwa, zgłaszają się do rejestracji na podstawie wezwań imiennych lub w razie nie otrzymania wezwania na podstawie Obwieszczenia Burmistrza Miasta o rejestracji, rozpla...

Skrócenie terminu wyczekiwania na zawarcie małżeństwa.

Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności w...

Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej

osoby podlegające obowiązkowi kwalifikacji wojskowej zgłaszają się do kwalifikacji wojskowej na podstawie wezwań imiennych lub w przypadku nie otrzymania wezwania na podstawie Obwieszczenia Wojewody Śląskiego o kwalifikacji wojskowej rozplakatowanego w ...

wyników