Lista spraw

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności lub kserokopii dokumentu

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności lub kserokopii dokumentu

Wydawanie decyzji w sprawie pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom.

Wyżej wymieniony tryb postępowania dotyczy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub samotnych:

a) żołnierzy

-odbywających zasadniczą służbę wojskową,

-absolwentów szkół wyższych, odbywających przeszkolenie wojskowe,

-re...

Wydawanie decyzji w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebedącym żołnierzami rezerwy. odbywającym ćwiczenia wojskowe

Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych - przysługuje żołnierzo...

Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego

Z rejestru stanu cywilnego wydaje się:odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu),zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.Odpis ...

Wymeldowanie osoby z pobytu stałego lub z pobytu czasowego decyzją administracyjną

- przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego według zasad KPA, mającego ustalić spełnienie przesłanek do wymeldowania,- w trakcie postępowania może nastąpić przedłużenie terminu załatwienia sprawy z przyczyn niezależnych od tut. organu.

Wymeldowanie z pobytu czasowego oraz zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

przyjęcie zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego w oparciu o przedłożone dokumenty,   przyjęcie zgłoszenia wymeldowania się z miejsca pobytu czasowego składanego w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie d...

Zameldowanie na pobyt czasowy obywatela RP

przyjęcie zgłoszenia pobytu czasowego w oparciu o przedłożone dokumenty,     za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, o...

Zameldowanie osoby na pobyt stały lub na pobyt czasowy decyzją administracyjną

przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego  według zasad kodeksu postępowania administracyjnego, mającego ustalić spełnienie przesłanek  do zameldowania.

Zaświadczenie o stanie cywilnym.

Z rejestru stanu cywilnego wydaje się zaświadczenie o stanie cywilnym. Zaświadczenie o stanie cywilnym stanowi oznaczenie stanu cywilnego jako sytuacji osoby w odniesieniu do małżeństwa.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym składa się do w...

Zaświadczenie o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Obywatel polski lub cudzoziemiec, którego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011r. prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa oceniana jest na podstawie prawa polskiego, zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą mogą otr...

wyników