Lista spraw

Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały obywatela RP.

przyjęcie zgłoszenia pobytu stałego w oparciu o przedłożone dokumenty, za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę, za...

Złożenie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

Ustalenie podstaw reklamacji w celu jej uwzględnienia lub odrzucenia, reklamacja może dotyczyć:
- pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców,
- wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,
- niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestr...

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- w formie pisemnej – w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskoda...

Zmiana imienia i nazwiska

  Zmiana imienia lub nazwiska obywatela polskiego na inne wskazane przez niego imię lubnazwisko może nastąpić na jego uzasadniony wniosek.Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanucywilnego.Osoby zamieszkałe po...

Zwrot dowodu osobistego

- osoba w razie utraty obywatelstwa polskiego zwraca dowód osobisty organowi, który wydał ten dokument, albo właściwemu ze względu na miejsce pobytu konsulowi,
- osoba, na której ciąży obowiązek zgłoszenia zgonu stosownie do przepisów prawa o aktach sta...

wyników