Najpopularniejsze usługi

Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu

Zaświadczenie o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Obywatel polski lub cudzoziemiec, którego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011r. prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa oceniana jest na podstawie prawa polskiego, zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą mogą otr...

Wpis obywateli Unii Europejskiej do rejestru wyborców

Wpis obywateli Unii Europejskiej do rejestru wyborców

Zgłoszenie pobytu stałego przez cudzoziemców oraz przez cudzoziemców - obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin.

przyjęcie zgłoszenia pobytu stałego w oparciu o przedłożone dokumenty, za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę,     zamel...

Zwrot dowodu osobistego

- osoba w razie utraty obywatelstwa polskiego zwraca dowód osobisty organowi, który wydał ten dokument, albo właściwemu ze względu na miejsce pobytu konsulowi,
- osoba, na której ciąży obowiązek zgłoszenia zgonu stosownie do przepisów prawa o aktach sta...

Odroczenie terminu płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Zawiadomienie o odnalezieniu własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony albo o odnalezieniu cudzego dowodu osobistego

- Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej, który niezwłoczn...

Udostępnienie rejestru wyborców

- złożenie wniosku o udostępnienie rejestru wyborców
- udostępnienie rejestru wyborców

Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 - za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę,

- zameldowania się w miejscu pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy można...

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg