Najpopularniejsze usługi

Wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych lub kserokopii dokumentu

Wymagane załączniki:
nie są wymagane

Dokumenty do wglądu:
dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Dotacja do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

 O dotację może się ubiegać Wnioskodawca, który w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2020 r. wykonał podłączenie oraz zawarł umowę na odbiór ścieków komunalnych z odbiorcą ścieków.

Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku

Wpis obywateli Unii Europejskiej do rejestru wyborców

Wpis obywateli Unii Europejskiej do rejestru wyborców

Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu

Uznawanie osób, którym doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Decyzję wydaje wójt lub burmistrz (prezydent) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w dniu doręczenia poborowemu karty powołania do zasadniczej służby wojskowej,  a w stosunku do...

Odroczenie terminu płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Zawiadomienie o odnalezieniu własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony albo o odnalezieniu cudzego dowodu osobistego

- Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej, który niezwłoczn...