Najpopularniejsze usługi

Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych

W zgłoszeniu należy określić zamierzone terminy rozpoczęcia  i zakończenia robót geologicznych, ich rodzaj, podstawowe dane dotyczące robót geologicznych oraz imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo, a także numery świadectw stwierdzają...

Skrócenie terminu wyczekiwania na zawarcie małżeństwa.

Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności w...

Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka

Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w jego akcie urodzenia.Zmia...

Wydawanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Wydawanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Zezwolenie na świadczenie usług na terenie miasta Tarnowskie Góry w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

Złożenie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

Ustalenie podstaw reklamacji w celu jej uwzględnienia lub odrzucenia, reklamacja może dotyczyć:
- pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców,
- wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,
- niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestr...

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta (właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa) na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką h...

Wydanie gadżetów promocyjnych

Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. W przypadku rezygnacji z rozpoczęcia...