Najpopularniejsze usługi

Zaświadczenie o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Obywatel polski lub cudzoziemiec, którego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011r. prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa oceniana jest na podstawie prawa polskiego, zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą mogą otr...

Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy przez cudzoziemca i wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy przez cudzoziemca.

 przyjęcie zgłoszenia pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy, w oparciu o ustne zgłoszenie,     za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią...

Udostępnienie rejestru wyborców

- złożenie wniosku o udostępnienie rejestru wyborców
- udostępnienie rejestru wyborców

Rejestracja na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej

osoby podlegające rejestracji, w przypadku wprowadzenia obowiązku osobistego stawiennictwa, zgłaszają się do rejestracji na podstawie wezwań imiennych lub w razie nie otrzymania wezwania na podstawie Obwieszczenia Burmistrza Miasta o rejestracji, rozpla...

Zwrot dowodu osobistego

- osoba w razie utraty obywatelstwa polskiego zwraca dowód osobisty organowi, który wydał ten dokument, albo właściwemu ze względu na miejsce pobytu konsulowi,
- osoba, na której ciąży obowiązek zgłoszenia zgonu stosownie do przepisów prawa o aktach sta...

Zgłoszenie pobytu stałego przez cudzoziemców oraz przez cudzoziemców - obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin.

przyjęcie zgłoszenia pobytu stałego w oparciu o przedłożone dokumenty,     za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę,     z...

Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych

W zgłoszeniu należy określić zamierzone terminy rozpoczęcia  i zakończenia robót geologicznych, ich rodzaj, podstawowe dane dotyczące robót geologicznych oraz imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo, a także numery świadectw stwierdzają...

Zezwolenie na świadczenie usług na terenie miasta Tarnowskie Góry w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

Uznanie za żołnierza samotnego

za żołnierza samotnego może być uznana osoba nie będąca w związku małżeńskim, prowadząca odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmująca lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowana na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowią...

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta (właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa) na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką h...