Najpopularniejsze usługi

Odbiór dowodu osobistego

Odbioru dowodu osobistego dokonuje:
- osobiście wnioskodawca dotyczy osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
- w przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych odbioru dowodu osobistego dokonuje osobiście...

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- w formie pisemnej – w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskoda...

Bonifikaty (ulgi) od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tarnowskie Góry

Wymagane załączniki:oświadczenie użytkownika wieczystego o wysokości dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego,zaświadczenia o dochodach miesięcznych (brutto) członków gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnie...

Nadanie numeru porządkowego

Wymagana załączniki:I etap - dla budynku wybudowanego - 2 egz. orginałów mapy z pomiaru powykonawczego budynku, zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy i dopuszczeniu budynku do użytku (do wglądu),II etap - dla budy...

Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego

Z rejestru stanu cywilnego wydaje się:odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu),zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.Odpis ...

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Przyjęcie na dyżur wakacyjny do przedszkola

Dotacje do termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Dotację w wysokości stanowiącej 70% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż kwoty ujęte poniżej, można otrzymać na:
a) wymianę źródła ciepła:
- zabudowę kotła węglowego - 7 000 zł
- zabudowę węzła cieplnego - 7 000 zł
- zabudowę kotła ...

Zaświadczenie o ustaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej działki

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Decyzja o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocz...

wyników