Najpopularniejsze usługi

Przyjęcie zawiadomienia o utracie dowodu osobistego lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać:
- w formie pisemnej na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – do pisemnego zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty,
- w formie doku...

Dotacja do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

O dotację może ubiegać się Wnioskodawca, którego nieruchomość nie posiada jeszcze podłączenia do sieci kanalizacyjnej. 

Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku

Rejestracja zgonów

Karta zgonu wystawiona przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie. W innym przypadku przez lekarza dokonującego oględzin lub przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę, przy czym koszty oględzin i wystawionego ś...

Decyzja w sprawie wymiaru podatku leśnego (dotyczy osób fizycznych)

Decyzja w sprawie wymiaru podatku leśnego (dotyczy osób fizycznych)

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Informację przedkłada osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, wykorzystująca wyroby zawierające azbest. Informację wypełnia się w oparciu o „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, której wzór określa załącznik ...

Wnioskowanie o zamianę mieszkania

Wnioskowanie o zamianę mieszkania

Wymeldowanie osoby z pobytu stałego lub z pobytu czasowego decyzją administracyjną

- przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego według zasad KPA, mającego ustalić spełnienie przesłanek do wymeldowania,- w trakcie postępowania może nastąpić przedłużenie terminu załatwienia sprawy z przyczyn niezależnych od tut. organu.

Zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.

  Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego może być zawarte poza lokalem urzędu stanu cywilnego w dwóch przypadkach na wniosek osoby/osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.
1.jeżeli jeden z przyszłych małżonków jest w stanie zagrożenia życ...

Udostępnienie protokołów z prac Rady Miejskiej

brak