Najpopularniejsze usługi

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Informację przedkłada osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, wykorzystująca wyroby zawierające azbest. Informację wypełnia się w oparciu o „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, której wzór określa załącznik ...

Decyzja w sprawie: umorzenia, odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami (dotyczy osób fizycznych będących podatnikami podatku od nieruchomości)

Decyzja w sprawie: umorzenia, odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami (dotyczy osób fizycznych będących podatnikami podatku od nierucho...

Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Decyzję wydaje się na wniosek osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub członka jego rodziny ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył s...

Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego

Zaświadczenie o stanie cywilnym.

Z rejestru stanu cywilnego wydaje się zaświadczenie o stanie cywilnym. Zaświadczenie o stanie cywilnym stanowi oznaczenie stanu cywilnego jako sytuacji osoby w odniesieniu do małżeństwa.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym składa się do w...

Orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

 O konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, wspólnie z zamieszkałym, który nie ukończył szesnastego roku życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo który ukoń...

Wymeldowanie osoby z pobytu stałego lub z pobytu czasowego decyzją administracyjną

- przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego według zasad KPA, mającego ustalić spełnienie przesłanek do wymeldowania,- w trakcie postępowania może nastąpić przedłużenie terminu załatwienia sprawy z przyczyn niezależnych od tut. organu.

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym (postępowanie zwykłe, postępowanie uproszczone)

Postępowanie zwykłe:Zawiadomienie (wraz z załącznikami) o zgromadzeniu publicznym musi zawierać dane określone w art. 10 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, dołączone do niniejszego opracowania.W przypadku, gdy zgromadzenie powoduje u...

Przyjęcie zawiadomienia o utracie dowodu osobistego lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać:
- w formie pisemnej na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – do pisemnego zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty,
- w formie doku...

Wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą.

Art. 73.1. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainetersowanej.