Najpopularniejsze usługi

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Zmianę w licencji dokonuje się na podstawie złożonego wniosku.
Wniosek wraz z załącznikami złożyć należy w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, przy  ul. Rynek 4, parter, pok. Nr 3 lub w punkcie Kancelarii Ogólnej, przy ul. Sienki...

Dotacja do usuwania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Wysokość dotacji wynosi 80% kosztów poniesionych na demontaż, transport i utylizację lub transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł.

Decyzja w sprawie: umorzenia, odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami (dotyczy osób fizycznych będących podatnikami podatku leśnego)

Decyzja w sprawie: umorzenia, odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami (dotyczy osób fizycznych będących podatnikami podatku leśnego)

Rejestracja urodzeń

Akt urodzenia sporządza się w dniu zgłoszenia urodzenia dziecka. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, nie sporządza się aktu zgonu, ale akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.Akt urodzenia sporządza się na podstawie karty urodzenia ...

Stypendium szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym

Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

Rozgraniczenie nieruchomości

Wymagane dokumenty:
wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Wymagane załączniki:
mapa ewidencyjna przedstawiająca sporną granicę, orginał aktualnego odpis z księgi wieczystej rozgraniczanej nieruchomości lub oświadczenie właściciela nieruchomości (załąc...

Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców.

- ustalenie danych,  

- uzyskanie zgody na udostępnienie danych, w sytuacjach, gdy przepis tego wymaga,  

- zwolnienie z opłat za udostępnienie danych dotyczy wyłącznie: organów administracji publicznej, sądów, prokuratur, Policji, Straży Granicznej, ...

Zameldowanie osoby na pobyt stały lub na pobyt czasowy decyzją administracyjną

przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego  według zasad kodeksu postępowania administracyjnego, mającego ustalić spełnienie przesłanek  do zameldowania.

Zgłoszenie oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia (Burmistrz Miasta) w terminie 30 dni od  dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciw...