Najpopularniejsze usługi

Dotacja do usuwania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Wysokość dotacji wynosi 80% kosztów poniesionych na demontaż, transport i utylizację lub transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł.

Rejestracja urodzeń

Akt urodzenia sporządza się w dniu zgłoszenia urodzenia dziecka. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, nie sporządza się aktu zgonu, ale akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.Akt urodzenia sporządza się na podstawie karty urodzenia ...

Decyzja w sprawie: umorzenia, odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami (dotyczy osób fizycznych będących podatnikami podatku leśnego)

Decyzja w sprawie: umorzenia, odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami (dotyczy osób fizycznych będących podatnikami podatku leśnego)

Wpis do ewidencji niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:
1. Oznaczenie osoby, która będzie prowadzić niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, jej miejsce zamieszkania lub siedzibę.2. Określenie formy wychowania przedszkolnego oraz datę rozpoczęcia jej funkcjonowa...

Wydanie duplikatu legitymacji

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Zgłoszenie dotyczy drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Konieczność zgłoszenia dotyczy zamiaru usunięcia drzew, których obwód pnia mierzony n...

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Zmianę w licencji dokonuje się na podstawie złożonego wniosku.
Wniosek wraz z załącznikami złożyć należy w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, przy  ul. Rynek 4, parter, pok. Nr 3 lub w punkcie Kancelarii Ogólnej, przy ul. Sienki...

Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

Dane z rejestru mieszkańców udostępnia organ gminy prowadzący ten rejestr.
Dane z rejestru PESEL udostępnia organ dowolnej gminy.Wniosek w tej samej sprawie może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.
Dane z rejestru mieszkańców oraz...

Rozgraniczenie nieruchomości

Wymagane dokumenty:
wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Wymagane załączniki:
mapa ewidencyjna przedstawiająca sporną granicę, orginał aktualnego odpis z księgi wieczystej rozgraniczanej nieruchomości lub oświadczenie właściciela nieruchomości (załąc...