Najpopularniejsze usługi

Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

Dotacja do usuwania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Wysokość dotacji wynosi 80% kosztów poniesionych na demontaż, transport i utylizację lub transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł.

Zaświadczenie o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Na wniosek zainteresowanej osoby wydawane jest zaświadczenie stwierdzające okresy jej pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, w celu przedłożenia w zakładzie pracy.

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

Dane z rejestru mieszkańców udostępnia organ gminy prowadzący ten rejestr.
Dane z rejestru PESEL udostępnia organ dowolnej gminy.Wniosek w tej samej sprawie może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.
Dane z rejestru mieszkańców oraz...

Zameldowanie na pobyt czasowy obywatela RP

przyjęcie zgłoszenia pobytu czasowego w oparciu o przedłożone dokumenty, za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiek...

Rozgraniczenie nieruchomości

Wymagane dokumenty:
wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Wymagane załączniki:
mapa ewidencyjna przedstawiająca sporną granicę, orginał aktualnego odpis z księgi wieczystej rozgraniczanej nieruchomości lub oświadczenie właściciela nieruchomości (załąc...

Zaświadczenie o objęciu działki obszarem rewitalizacji

Zaświadczenie o objęciu działki obszarem rewitalizacji

Wniosek o przesunięcie terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tarnowskie Góry

Wymagane załączniki:
- dla osób fizycznych oświadczenie o stanie majątkowym (formularz- załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 145/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11 sierpnia 2011r. i inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną- dla...

Zgłoszenie oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia (Burmistrz Miasta) w terminie 30 dni od  dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciw...