Najpopularniejsze usługi

Rejestracja urodzeń

Akt urodzenia sporządza się w dniu zgłoszenia urodzenia dziecka. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, nie sporządza się aktu zgonu, ale akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.Akt urodzenia sporządza się na podstawie karty urodzenia ...

Stypendium szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym

Przyjęcie na dyżur wakacyjny do przedszkola

Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Rozgraniczenie nieruchomości

Wymagane dokumenty:
wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Wymagane załączniki:
mapa ewidencyjna przedstawiająca sporną granicę, orginał aktualnego odpis z księgi wieczystej rozgraniczanej nieruchomości lub oświadczenie właściciela nieruchomości (załąc...

Zameldowanie osoby na pobyt stały lub na pobyt czasowy decyzją administracyjną

przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego  według zasad kodeksu postępowania administracyjnego, mającego ustalić spełnienie przesłanek  do zameldowania.

Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców.

- ustalenie danych,  

- uzyskanie zgody na udostępnienie danych, w sytuacjach, gdy przepis tego wymaga,  

- zwolnienie z opłat za udostępnienie danych dotyczy wyłącznie: organów administracji publicznej, sądów, prokuratur, Policji, Straży Granicznej, ...

Zgłoszenie oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia (Burmistrz Miasta) w terminie 30 dni od  dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciw...

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

przyjęcie zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego w oparciu o przedłożone dokumenty,   przyjęcie zgłoszenia wymeldowania się z miejsca pobytu stałego składanego w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych...