Lista spraw

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Pracodawca jest obowiązany zawiadomoć Burmistrza Miasta o zawarciu umowy w celu przygotowania zawodowego z pracownikiem młodocianym (druk zawiadomienia w załączeniu). Do zawiadomienia należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zawa...

Duplikaty i odpisy świadectw

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Przyjęcie na dyżur wakacyjny do przedszkola

Stypendium szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym

Wpis do ewidencji szkół/placówek niepublicznych

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:
1. Oznaczenie osoby, która będzie prowadzić szkołę lub placówką, jej miejsce zamieszkania lub siedzibę.
2. Określenie odpowiednio typu i rodzaju placówki oraz datę rozpoczęcia jej funkcjonowania.
3. Wskazanie mi...

Wydanie duplikatu legitymacji

Zapewnienie dowożenia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i nauki.

Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci niepełnosprawnych. Zasady składania wniosku w sprawie dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola lub ośrodka:1.Prawo do wystąpienia z wnioskiem w sprawie dowozu ucznia/wychowanka ...

Zapisy do żłobka / przedszkola / szkoły (podstawowej, liceum)

Zasiłek szkolny

wyników