Lista spraw

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia i wydawana jest dla planowanych przedsięwzięć.

Decyzja o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocz...

Dotacja do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

O dotację może ubiegać się Wnioskodawca, którego nieruchomość nie posiada jeszcze podłączenia do sieci kanalizacyjnej. 

Dotacja do usuwania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Wysokość dotacji wynosi 80% kosztów poniesionych na demontaż, transport i utylizację lub transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł.

Dotacje do termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Dotację w wysokości stanowiącej 70% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż kwoty ujęte poniżej, można otrzymać na:
a) wymianę źródła ciepła:
- zabudowę kotła węglowego - 7 000 zł
- zabudowę węzła cieplnego - 7 000 zł
- zabudowę kotła ...

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wszelkie informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi znajdują się pod adresem strony internetowej www.odpady.tarnowskiegory.pl

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Informację przedkłada osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, wykorzystująca wyroby zawierające azbest. Informację wypełnia się w oparciu o „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, której wzór określa załącznik ...

Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opiniowanie planu ruchu zakładu górniczego

Po złożeniu wniosku oraz planu ruchu wydawana jest opinia w formie postanowienia.
Plan ruchu zakładu górniczego zatwierdza właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji, po uzyskaniu opinii Burmistrza Miasta.

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Organ administracji udostępnia informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w jego posiadaniu lub dla niego przeznaczone.

wyników