Alfabetyczna lista usług

Podział nieruchomości

Wymagane dokumenty:wniosek dotyczący przeprowadzenia podziału nieruchomości
Wymagane załączniki:
I etap – dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (orginał odpisu księgi wieczystej lub oświadczenie właściciela nieruchomości- załącznik nr 1)...

Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz powierzchni użytków rolnych

Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez Burmistrza Miasta.
Dowodem potwierdzającym łączną powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym nie większą niż...

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

Przyjęcie na dyżur wakacyjny do przedszkola

Przyjęcie zawiadomienia o utracie dowodu osobistego lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać:
- w formie pisemnej na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – do pisemnego zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty,
- w formie doku...

Przyjmowanie interwencji mieszkańców przez Przewodniczącego Rady Miejskiej

Przyjmowanie przez Burmistrza Miasta i Zastępców Burmistrza interwencji, petycji, skarg lub wniosków mieszkańców

brak