Alfabetyczna lista usług

Zameldowanie na pobyt czasowy obywatela RP

przyjęcie zgłoszenia pobytu czasowego w oparciu o przedłożone dokumenty,     za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, o...

Zameldowanie osoby na pobyt stały lub na pobyt czasowy decyzją administracyjną

przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego  według zasad kodeksu postępowania administracyjnego, mającego ustalić spełnienie przesłanek  do zameldowania.

Zapewnienie dowożenia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i nauki.

Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci niepełnosprawnych. Zasady składania wniosku w sprawie dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola lub ośrodka:1.Prawo do wystąpienia z wnioskiem w sprawie dowozu ucznia/wychowanka ...

Zapisy do żłobka / przedszkola / szkoły (podstawowej, liceum)

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny

Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej działki

Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej działki

Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku

Zaświadczenie o objęciu działki obszarem rewitalizacji

Zaświadczenie o objęciu działki obszarem rewitalizacji

wyników