Alfabetyczna lista usług

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Skrócenie terminu wyczekiwania na zawarcie małżeństwa.

Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności w...

Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej

osoby podlegające obowiązkowi kwalifikacji wojskowej zgłaszają się do kwalifikacji wojskowej na podstawie wezwań imiennych lub w przypadku nie otrzymania wezwania na podstawie Obwieszczenia Wojewody Śląskiego o kwalifikacji wojskowej rozplakatowanego w ...

Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sprostowanie aktu stanu cywilnego.

  Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, al...

Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego

Stypendium Sportowe Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik który łącznie spełnia następujące warunki :1)   jest mieszkańcem miasta Tarnowskie Góry,2)   posiada aktualną licencję lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych,3)   uprawia sport na innej...

Stypendium szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym