Alfabetyczna lista usług

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

ustalenie danych,  - uzyskanie zgody na udostępnienie danych, w sytuacjach, gdy przepis tego wymaga,  - zwolnienie z opłat za udostępnienie danych dotyczy wyłącznie: organów prokuratury, Policji, Komendanta Głównej Straży Granicznej, Szefa Służby Wywiad...

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Organ administracji udostępnia informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w jego posiadaniu lub dla niego przeznaczone.

Udostępnienie danych archiwalnych z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Wypełniony wniosek o udostępnienie danych z dołączonym kwitem opłaty skarbowej można składać w Kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Rynek 4, pok. Nr 3, w punkcie Kancelarii ogólnej przy ul. Sienkiewicza 2, pok. Nr 1 lub dro...

Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców.

- ustalenie danych,  

- uzyskanie zgody na udostępnienie danych, w sytuacjach, gdy przepis tego wymaga,  

- zwolnienie z opłat za udostępnienie danych dotyczy wyłącznie: organów administracji publicznej, sądów, prokuratur, Policji, Straży Granicznej, ...

Udostępnienie protokołów z prac Rady Miejskiej

brak

Udostępnienie rejestru wyborców

- złożenie wniosku o udostępnienie rejestru wyborców
- udostępnienie rejestru wyborców

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wraz z załącznikami niezbędnymi do zakończenia postępowania należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, przy ul. Rynek 4, ...

Uznanie za żołnierza samotnego

za żołnierza samotnego może być uznana osoba nie będąca w związku małżeńskim, prowadząca odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmująca lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowana na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowią...

Uznawanie osób, którym doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Decyzję wydaje wójt lub burmistrz (prezydent) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w dniu doręczenia poborowemu karty powołania do zasadniczej służby wojskowej,  a w stosunku do...

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych, które powinny być w nim zamieszczone, podlega uzupełnieniu, na podstawie innych aktów stanu cywilnego , akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów m...