Alfabetyczna lista usług

Odbiór dowodu osobistego

Odbioru dowodu osobistego dokonuje:
- osobiście wnioskodawca dotyczy osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
- w przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych odbioru dowodu osobistego dokonuje osobiście...

Odroczenie terminu płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odtworzenie treści aktu sporządzonego za granicą.

 Jeżeli akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu, został sporządzony za granicą, a uzyskanie odpisu aktu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami, można odtworzyć jego treść na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu. Odtw...

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego.

 W razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego, odtwarza się treść aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu.W razie zaginięcia całości lub części...

Opiniowanie planu ruchu zakładu górniczego

Po złożeniu wniosku oraz planu ruchu wydawana jest opinia w formie postanowienia.
Plan ruchu zakładu górniczego zatwierdza właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji, po uzyskaniu opinii Burmistrza Miasta.

Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Decyzję wydaje się na wniosek osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub członka jego rodziny ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył s...

Orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

 O konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, wspólnie z zamieszkałym, który nie ukończył szesnastego roku życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo który ukoń...

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Oświadczenie o nazwisku dziecka zlożone w trybie art. 90.1 K.R.O.

Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka lub ojciec zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem...

wyników