Alfabetyczna lista usług

D

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Pracodawca jest obowiązany zawiadomoć Burmistrza Miasta o zawarciu umowy w celu przygotowania zawodowego z pracownikiem młodocianym (druk zawiadomienia w załączeniu). Do zawiadomienia należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zawa...

Dotacja do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

 O dotację może się ubiegać Wnioskodawca, który w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2020 r. wykonał podłączenie oraz zawarł umowę na odbiór ścieków komunalnych z odbiorcą ścieków.

Dotacja do usuwania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Wysokość dotacji wynosi 80% kosztów poniesionych na demontaż, transport i utylizację lub transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł.

Dotacje do termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Dotację w wysokości stanowiącej 70% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż kwoty ujęte poniżej, można otrzymać na:
a) wymianę źródła ciepła:
- zabudowę kotła węglowego - 7 000 zł
- zabudowę węzła cieplnego - 7 000 zł
- zabudowę kotła ...

Duplikaty i odpisy świadectw

Dzierżawa nieruchomości

Dzierżawa nieruchomości

F

Finansowe wspieranie rozwoju sportu w Tarnowskich Górach

Złożone wnioski (oferty) o udzielenie wsparcia finansowego dla rozwoju sportu w Tarnowskich Górachsprawdza pod kątem formalno-prawnym i merytorycznym Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki (Referat Sportu); ponadto dokonuje wstępnej weryfikacji ich treści...

G

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wszelkie informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi znajdują się pod adresem strony internetowej www.odpady.tarnowskiegory.pl

I

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Informację przedkłada osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, wykorzystująca wyroby zawierające azbest. Informację wypełnia się w oparciu o „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, której wzór określa załącznik ...

K

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

wyników