Alfabetyczna lista usług

O

Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Decyzję wydaje się na wniosek osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub członka jego rodziny ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył s...

Orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

 O konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, wspólnie z zamieszkałym, który nie ukończył szesnastego roku życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo który ukoń...

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Oświadczenie o nazwisku dziecka zlożone w trybie art. 90.1 K.R.O.

Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka lub ojciec zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem...

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka.

Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeśli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo domniemanie takie zostało obalone.

Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją po...

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim obowiązany jest do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Pi...

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka

Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w jego akcie urodzenia.Zmia...

P

Podział nieruchomości

Wymagane dokumenty:wniosek dotyczący przeprowadzenia podziału nieruchomości
Wymagane załączniki:
I etap – dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (orginał odpisu księgi wieczystej lub oświadczenie właściciela nieruchomości- załącznik nr 1)...

Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz powierzchni użytków rolnych

Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez Burmistrza Miasta.
Dowodem potwierdzającym łączną powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym nie większą niż...

wyników