Alfabetyczna lista usług

U

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych, które powinny być w nim zamieszczone, podlega uzupełnieniu, na podstawie innych aktów stanu cywilnego , akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów m...

W

Wniosek o przesunięcie terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tarnowskie Góry

Wymagane załączniki:
- dla osób fizycznych oświadczenie o stanie majątkowym (formularz- załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 145/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11 sierpnia 2011r. i inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną- dla...

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Wymagane załączniki:
1. opinie właściwych miejscowo komendantów powiatowych (miejskich) Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz  kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (po...

Wnioskowanie o zamianę mieszkania

Wnioskowanie o zamianę mieszkania

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą.

Art. 73.1. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainetersowanej.

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Zgłoszenia dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1.
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospod...

Wpis do ewidencji niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:
1. Oznaczenie osoby, która będzie prowadzić niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, jej miejsce zamieszkania lub siedzibę.2. Określenie formy wychowania przedszkolnego oraz datę rozpoczęcia jej funkcjonowa...

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

Wpis do ewidencji szkół/placówek niepublicznych

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:1. Oznaczenie osoby, która będzie prowadzić szkołę lub placówką, jej miejsce zamieszkania lub siedzibę.
2. Określenie odpowiednio typu i rodzaju placówki oraz datę rozpoczęcia jej funkcjonowania.
3. Wskazanie mie...